قوانین

به نام خدا

فروشگاه تین تک بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عمل نموده و خود را مقید به اصول فروشگاه اینترنتی می داند.